Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Giải pháp đưa thông tin khoa học và công nghệ đến nông dân


Giải pháp đưa thông tin khoa học và công nghệ đến nông dân
Authors: Nguyễn, Hữu Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Công Uẩn
Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức thông tin phục vụ nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Phân tích thực trạng hoạt động thông tin khoa học công nghệ tại Tiền Giang. Đề xuất các giải pháp thích hợp cho việc tổ chức triển khai thông tin khoa....
Title: Giải pháp đưa thông tin khoa học và công nghệ đến nông dân : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72
Authors: Nguyễn, Hữu Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Công Uẩn
Keywords: Quản lý khoa học;Công nghệ;Nông dân;Thông tin khoa học
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức thông tin phục vụ nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Phân tích thực trạng hoạt động thông tin khoa học công nghệ tại Tiền Giang. Đề xuất các giải pháp thích hợp cho việc tổ chức triển khai thông tin khoa (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36681
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Nâng cao chất lượng nhân lực khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ

Nâng cao chất lượng nhân lực khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ
Authors: Trịnh, Ngọc Thạch, người hướng dẫn
Nguyễn, Duy Hinh
Trình bày cơ sở lý luận về quản lý, phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ (KHCN), nhân lực KHCN trong trường đại học và các mô hình một số học thuyết quản trị nhân lực. Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán...
Title: Nâng cao chất lượng nhân lực khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72
Authors: Trịnh, Ngọc Thạch, người hướng dẫn
Nguyễn, Duy Hinh
Keywords: Cán bộ;Khoa học công nghệ;Nhân lực;Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009
Trình bày cơ sở lý luận về quản lý, phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ (KHCN), nhân lực KHCN trong trường đại học và các mô hình một số học thuyết quản trị nhân lực. Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán b (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36708
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thông tin phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên báo điện tử


Title: Thông tin phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên báo điện tử
Authors: Phùng Thị Hồng
Keywords: Bệnh;Truyền nhiễm;Thông tin
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 132 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54465
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam
Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Sở
Khái quát những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế bền vững, một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế bền vững (PTKTBV), và bài học rút ra cho Việt Nam. Nghiên cứu quá trình đổi mới tư duy về PTKTBV ở Việt Nam. Phân tích thực trạng phát triển kinh...
Title: Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Sở
Keywords: Kinh tế chính trị;Phát triển bền vững;Phát triển kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 200 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế bền vững, một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế bền vững (PTKTBV), và bài học rút ra cho Việt Nam. Nghiên cứu quá trình đổi mới tư duy về PTKTBV ở Việt Nam. Phân tích thực trạng phát triển kin (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43582
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình chất lượng cao trên mạng IP


Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình chất lượng cao trên mạng IP
Authors: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn
Bùi, Thanh Quang
Trình bày bộ giao thức trên mạng IP: TCP/IP, giao thức khởi tạo phiên SIP, họ giao thức H.323, so sánh H.323 và SIP cũng như các phương pháp truyền video trên mạng IP; Trình bày các kỹ thuật nén và chuẩn nén Auđio trên cơ sở các nguyên lý chung của bộ mã...
Title: Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình chất lượng cao trên mạng IP : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử: 2 07 00
Authors: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn
Bùi, Thanh Quang
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mạng IP;Viễn thông;Điện tử
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHCN
Abstract: 129 tr. + CD-ROM
Trình bày bộ giao thức trên mạng IP: TCP/IP, giao thức khởi tạo phiên SIP, họ giao thức H.323, so sánh H.323 và SIP cũng như các phương pháp truyền video trên mạng IP; Trình bày các kỹ thuật nén và chuẩn nén Auđio trên cơ sở các nguyên lý chung của bộ mã h (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41836
Appears in Collections:UET - Master Theses

Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt

Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Nhân, Người hướng dẫn
Lê, Văn Nhân, Người hướng dẫn
Dương, Quốc Cường
Nghiên cứu thành phần, đặc điểm và cách sử dụng thành ngữ trong văn xuôi của Lep Tôlxtôi. Nghiên cứu các phương thức sử dụng, truyền đạt thành ngữ văn xuôi của Lep Tôlxtôi từ tiếng Nga sang tiếng Việt...
Title: Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Nhân, Người hướng dẫn
Lê, Văn Nhân, Người hướng dẫn
Dương, Quốc Cường
Keywords: Tôlxtôi, Lep;Ngôn ngữ;Thành ngữ;Tiếng Nga;Tiếng Việt;Văn xuôi
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHNN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 205 tr. + Tóm tắt; CD-ROM
Nghiên cứu thành phần, đặc điểm và cách sử dụng thành ngữ trong văn xuôi của Lep Tôlxtôi. Nghiên cứu các phương thức sử dụng, truyền đạt thành ngữ văn xuôi của Lep Tôlxtôi từ tiếng Nga sang tiếng Việt
Luận án TS Ngôn ngữ Xlavơ 5.04.09 Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39807
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Tư tưởng triết học chính trị ở Việt Nam thế kỷ XV qua Đại Việt Sử Ký toàn thư


Tư tưởng triết học chính trị ở Việt Nam thế kỷ XV qua Đại Việt Sử Ký toàn thư
Authors: Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn
Trần, Mạnh Quang
Trình bày dữ liệu về tư tưởng triết học chính trị Việt Nam thế kỷ XV trong Đại Việt sử ký toàn thư: Dữ liệu giai đoạn nhà Hồ (1400 – 1407); Dữ liệu giai đoạn Minh thuộc (1407 – 1427); Dữ liệu giai đoạn nhà Lê Sơ (1428 – 1504). Những nhận định và đánh giá...
Title: Tư tưởng triết học chính trị ở Việt Nam thế kỷ XV qua Đại Việt Sử Ký toàn thư : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40
Authors: Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn
Trần, Mạnh Quang
Keywords: Tư tưởng triết học;Chính trị;Lịch sử Việt Nam;Dữ liệu
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 196 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Trình bày dữ liệu về tư tưởng triết học chính trị Việt Nam thế kỷ XV trong Đại Việt sử ký toàn thư: Dữ liệu giai đoạn nhà Hồ (1400 – 1407); Dữ liệu giai đoạn Minh thuộc (1407 – 1427); Dữ liệu giai đoạn nhà Lê Sơ (1428 – 1504). Những nhận định và đánh giá v (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36092
Appears in Collections:USSH - Master Theses