Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Xu thế khoa học công nghệ thế giới và tếp cận của Đại học Quốc gia Hà Nội

Title: Xu thế khoa học công nghệ thế giới và tếp cận của Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Nguyễn Hữu Đức
Nghiêm Xuân Huy
Keywords: Khoa học công nghệ;Đại học Quốc gia Hà Nội;Cơ sở dữ liệu học thuật
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Đại học Quốc gia
Citation: Số 298 + 299 - Bản tin Đại học Quốc giá Hà Nội
Description: TNS04877 ; 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24982
Appears in Collections:VNU Bulletin

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Sóng mặt Rayleigh với điều kiện biên trở kháng : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401

Title: Sóng mặt Rayleigh với điều kiện biên trở kháng : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401
Authors: Nguyễn, Quỳnh Xuân
Keywords: Cơ học vật rắn;Sóng bề mặt
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Bài toán truyền sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi đẳng hướng chịu điều kiện biên trở kháng được Godoy và cộng sự [Wave Motion 49(2012), 585-594]. nghiên cứu gần đây. Các tác giả đã tìm ra phương trình tán sắc và chứng minh được sự tồn tại và duy nhất của sóng. Mặc dù vậy, công thức của vận tốc sóng vẫn chưa được tìm ra.
Description: 38 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61126
Appears in Collections:

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Pháp luật về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất ở Việt Nam

Title: Pháp luật về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất ở Việt Nam: Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Đỗ, Thúy Huệ
Keywords: Luật lao động;Lao động trẻ em
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận, quy định pháp luật và thực thi pháp luật về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất ở Việt Nam. Chỉ ra những bất cập, hạn chế và phân tích các nguyên nhân hạn chế thực hiện pháp luật, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em trước các hình thức lao động tồi tệ nhất. Đồng thời đưa ra một số các giải pháp về mặt chính sách an sinh xã hội để giảm thiểu các nguyên nhân của lao động trẻ em, tiến tới thực hiện xóa bỏ lao động trẻ em đặc biệt là các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.
Description: 123 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60665
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Lễ khai trường trường Đại học Việt - Nhật: Dấu ấn đậm nét trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Title: Lễ khai trường trường Đại học Việt - Nhật: Dấu ấn đậm nét trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản
Authors: Sinh Vũ
Keywords: Trường Đại học Việt - Nhật;Việt Nam;Nhật Bản
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Số 307 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 4-5
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24720
Appears in Collections:VNU Bulletin

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Pháp luật về kết hôn giả tạo ở Việt Nam hiện nay

Title: Pháp luật về kết hôn giả tạo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Quan Thị Hồng Trâm
Keywords: Luật dân sự và tố tụng dân sự;Kết hôn giả
Issue Date: 2017
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn là công trình nghiên cứu có hệ thống, toàn diện, tổng quát về vấn đề kết hôn giả tạo theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Trình bày được khái niệm, bản chất, động cơ, hệ quả, các yếu tố tác động đến kết hôn giả tạo. Luận giải được sự cần thiết điều chỉnh pháp luật cũng như có sự so sánh về nội dung của pháp luật Việt Nam đối với kết hôn giả tạo trước và nay. Luận văn khái quát được thực trạng pháp luật Việt Nam về kết hôn giả tạo cũng như thực tiễn xử lý việc kết hôn giả tạo. Trình bày rõ các căn cứ xác định kết hôn giả tạo, liệt kê các trường hợp kết hôn giả tạo cụ thể với các mục đích khác nhau. Đồng thời đưa ra được nguyên tắc, thẩm quyền, hậu quả pháp lý và mục đích ý nghĩa của việc xử lý kết hôn giả tạo. Sau khi đánh giá thực trạng, cũng như học hỏi một số kinh nghiệm của các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc trên cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, luận văn đã trình bày những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kết hôn giả tạo ở Việt Nam hiện nay. Những giải pháp này sẽ góp phần khắc phục những hạn chế còn tồn tại của pháp luật Việt Nam về kết hôn giả tạo
Description: 102 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59561
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Nghiên cứu phương pháp điện di mao quản sử dụng Detector độ dẫn không tiếp xúc xác định một số phụ gia thực phẩm và beta-agonist

Title: Nghiên cứu phương pháp điện di mao quản sử dụng Detector độ dẫn không tiếp xúc xác định một số phụ gia thực phẩm và beta-agonist
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa
Keywords: Phương pháp điện di mao quản;Phục gia thực phẩm;Beta-agonist
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHTN
Description: 180 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54398
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Một số biểu hiện tâm lý của người chơi game bạo lực

Title: Một số biểu hiện tâm lý của người chơi game bạo lực : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80
Authors: Trần, Thị Minh Đức , người hướng dẫn
Dương, Thị Hồng Loan
Keywords: Tâm lý học;Game bạo lực;Thanh niên;Thiếu niên;Tâm lý học phát triển
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 116 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về game bạo lực trên thế giới và ở Việt Nam. Làm rõ một số khái niệm liên quan đến game bạo lực. Phân tích một số biểu hiện tâm lý của người chơi game bạo lực và những yếu tố ảnh hưởng tới người chơi game bạo lực. Qua đó, đưa ra một số kiến nghị (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36442
Appears in Collections:USSH - Master Theses